Contoh kata pengantar

Kata Pengantar

Untuk membuat sebuah makalah tidaklah lengkap kalau penyusunan nya tidak ada kata pengantar di mana dengan adanya kata pengantar kita si penulis makalah bis menuliskan tentang sepatah dua buah kata tentang proses pembuatan makalah dan paling utama rasa syukur si penulis terhadap Tuhan karena telah menyelesaikan tugas yang selama ini di kerjakan nya dan di dalam kata pengantar juga kita bisa mengucap[kan terima kasih pada siapa saja pihak yang telah membantu pembuatan makalah dan a di akhiri dengan memberikan peluang pada pembaca untuk memberikan saran dan kritiknya  terhadap  makalah yang telah kita buat 

Berikut ini contoh kata pengantar secara umum

 KATA PENGANTAR


       Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang ................................ ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih pada Bapak .................selaku Dosen mata kuliah ............................. yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada teman - teman yang telah turut membantu dalam proses pembuatan makalah ini

      Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

       Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.Ibun , Maretr 2015Penyusun

contoh kata pengantar tentang makalah pancasila

KATA PENGANTARSebelum lebih jauh terlebih dahulu Saya ingin mengucapkan rasa syukur saya ke kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. yang bertemakan Tentang Pancasila di mana Telah menjadi tekad saya sejak awal untuk menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya mengerjakan Makalah Tentang Pancasila ini dengan sungguh-sungguh dan memberikan berbagai informasi tentang sejarah dan hal- hal yang berkaitan dengan pancasila  yang saya ambil dari berbagai sumber.


Sebagai makhluk yang lemah dan tak sempurna, saya mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan makalah ini. dan sesudahnya Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyelesaikan makalah ini.Majalaya  9 Februari 2016contoh kata pengantar tentang makalah dalam bahasa sunda

Kata Pengantar

Puji sinareng syukur urang ronjatkeun kehadirat Alloh SWT anu tos masihan rahmat sarta karunia-na kaurang sadaya anu alhamdulilah tiasa ngarengsekeun ieu Makalah dinawaktuna anu di judulan “PUPUH DUNDA”

Makalah ieu eusina ngeunaan jenis – jenis pupuh basa sunda anu ditugas keun ku pengajat bidang study bahasa sunda.

Kumargi kitu simkuring saparakanca nyuhunkeun kritikan sareng saran ti Bapa Guru mata pelajaran pikeun nyampurnakeun ieu makalah pikahareupeun. Oge simkuring saparankanca ngaharepkeun ieu makalah teh tiasa manfaat kanggo ngembangkeun pangawanoh para siswa.

Panggilingan, Mei 2015Girang Serat

 contoh kata pengantar tentang makalah dalam bahasa sunda

KATA PANGANTER

    Puji sinareng syukur urang ronjatkeun kehadirat Alloh SWT anu tos masihan rahmat sarta karunia-na kaurang sadaya anu Alhamdulilah tiasa ngarengsekeun ieu Makalah dinawaktuna anu di judulan “PUPUH BAHASA SUNDA”

    Dina panyusunan makalah ieu, henteu sakedik tahanan anu nu nulis sanghareupan. Tapi nu nulis nyadar yen kalancaran dina panyusunan makalah ieu henteu sejen berkat bantuan, dorongan sarta bimbingan ti kolot, ku kituna hahalang-hahalang anu nu nulis sanghareupan katungkulan. Ku alatan eta nu nulis ngedalkeun hatur nuhun ka:

•         Ibu guru widang studi Basa Sunda anu tos masihan pancen, patunjuk, ku kituna nu nulis termotivasi sarta ngaabereskeun tugas biantara ieu.

•         Kolot anu geus turut mantuan, ngabimbing sarta nungkulan sagala rupa kasu;itan ku kituna tugas biantara ieu rengse.

Mugi materi ieu tiasa masihan mangpaat sarta jadi sumbangan pamikiran pikeun pihak anu merlukeun, hususna pikeun nu nulis ku kituna tujuan anu diharepkeun bisa kahontal, Amin

Hapunten bilih aya kalepatan dina panulisan, nu nulis nyadar yen tugas makalah ieu masih langkung tina kata sempurna.

Hatur nuhun..

Panggilingan, Mei 2015Girang Serat

Nah itu lah contoh kata pengantar yang mungkin bisa di tambahkan dalam makalah yang sobat bikin sekian saja artikel kali ini semoga bermanfaat

BERIKAN KOMENTAR ()
 
wisata tradisi game kuliner
close